nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
workshops
Trainingen & workshops

DAZ is een middelgroot trainingsbureau. Wij verzorgen vooral 'incompany' trainingen binnen zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. In overleg met opdrachtgevers zijn onze 'in company' trainingen soms met gemengde groepen van professionals, vrijwilligers en familieleden, soms alleen voor beroepskrachten. Wij slagen er goed in om tijdens deze trainingen deelnemers van verschillende 'niveaus' met elkaar in gesprek te laten gaan. Wij hebben zowel een aantal 'standaardtrainingen' als trainingen op maat. De 'op maat trainingen' zijn vaak gelieerd aan concrete projecten en/of spelen in op concrete wensen van opdrachtgevers.

Corona
Juist in deze Corona-tijden is trainen van professionals, vrijwilligers en familieleden extra belangrijk. Hoe begeleiden we ouderen zo slim mogelijk, kijken we vooral naar mogelijkheden en leren wij bewoners/cliënten zo zelfredzaam mogelijk te zijn? Hoe leren we bewoners bijvoorbeeld beeldbellen, handen wassen of een vaste wandelroute? 
DAZ is blij dat wij op steeds meer plekken weer fysieke trainingen kunnen geven, met inachtname van de 1,5 meter. De trainingen van DAZ zijn met name gericht op veranderende houding en bejegening, op echt anders handelen en denken. E-learnings zijn in onze ogen prima geschikt voor overdracht van kennis, maar spelen een beperkte rol bij gedragsverandering van deelnemers. 

Internetcolleges
Toch snappen wij tegelijkertijd de aarzeling van veel organisaties voor fysieke trainingen. Als tussenvorm tussen fysieke trainingen en E-learning organiseert DAZ daarom internetcolleges. Zie over de inhoud hiervan de aparte pagina op deze site. De internetcolleges zijn gericht op overdracht van kennis rond uiteenlopende inhoudelijke thema's. 

ONZE TRAININGEN: 

Voor het downloaden van een overzicht van onze trainingen in onze achterliggende visie, klik hier. Dit is een dubbelzijdig A4'tje.

Opdrachtgevers
Tot onze klantenkring behoren grote en kleine zorgorganisaties, zoals: BrabantZorg, Viva! Zorg, CarintReggeland, Herbergiers, Aafje, zorgboerderijen, particuliere kleinschalige woonvormen, Amstelring, Hilverzorg, Vivium, ZZG, Topaz, Laurens, Buurtzorg, Cordaan, Beweging3.0, Zorgbalans, ontmoetingscentra dementie, De Zorggroep, Archipel, enz. enz. Ook bij Welzijnsorganisaties als Buurtwerk, Versa, Combiwel zijn wij met trainingen actief. 

Doel
Trainingen moeten een doel hebben. Individueel voor iedere deelnemer, maar ook voor de organisatie als geheel. Wij hechten dan ook zeer aan inbedding van trainingen in andere organisatie-activiteiten. Trainingen maken in onze ogen onderdeel uit van veranderprocessen en zijn geen doel op zich. Wij hechten dan ook aan goed overleg vooraf en tussendoor met opdrachtgevers. Regelmatig komt het voor dat de trainer voorafgaand aan een training tijdelijk 'meewerkt', voor een optimale aansluiting met de praktijk.
Wij streven ernaar dat deelnemers na afloop van onze trainingen minimaal een 8 als rapportcijfer geven. In de regel lukt dit. Gemiddeld over al onze trainingen is het rapportcijfer een 8,3.

Didactische visie
Wij werken vrijwel nooit met acteurs of rollenspelen. Wij geloven in de kracht van de koppeling met de dagelijkse praktijk en wij dagen deelnemers dan ook uit om vooral met eigen casuïstiek te komen. Huiswerk tussen trainingsbijeenkomsten is hier ook op gericht. Dit huiswerk maakt dat de studiebelasting in de regel 1,5 keer zoveel is als de tijd van aanwezigheid bij trainingen. Wij werken tijdens trainingssessies met afwisselende werkvormen.
Vaak zeggen deelnemers na afloop van een training "ik heb echt anders leren kijken en handelen". Wij beschouwen dat als een compliment. Wij helpen deelnemers naar hun zoektocht naar maatwerk per persoon. Wij dragen niet alleen kennis over, maar hebben ook voor oog voor vaardigheden.

Trainingsgroepen
Wij hebben goede ervaringen met gemengde trainingsgroepen. Soms betreft dit professionals met uiteenlopende functies, soms juist een gemengde gezelschap van medewerkers, vrijwilligers en familie. Onze trainers kunnen goed omgaan met verschillende niveaus in ervaring, kennis en opleiding.

Vernieuwend
DAZ traint met name bij vernieuwende zorg- en welzijnsorganisaties. Wij stimuleren dat deelnemers tijdens trainingen met elkaar in gesprek en in discussie te gaan. Hierbij schromen wij niet om onze eigen verwonderpunten naar voren te brengen.
Wij hebben afgelopen jaren een aantal nieuwe onderwerpen binnen de ouderenzorg geagendeerd. Bijvoorbeeld het lerend vermogen van mensen met dementie, waarover wij inmiddels duizenden mensen getraind hebben en een schat aan ervaring hebben. Of over het belang van bewegen en actief zijn en de cultuuromslag die dat van begeleiders van ouderen met een zorgvraag vraagt. Of over echt anders samenwerken met familie. Wij zijn goed op de hoogte van de stand van zaken in de wetenschap en weten dat tijdens de trainingen goed te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Onze trainingen
Zoals eerder geschetst geven wij het meest maatwerktrainingen. Elementen van onze 'standaardtrainingen' worden dan gecombineerd. Naast de maatwerktrainingen hebben wij de volgende trainingen in ons 'assortiment':
1. Leren met dementie, over het lerend vermogen van mensen met dementie (flyer downloaden).
2. Netwerken door zorgverleners, het beter inschakelen van het sociale netwerk rond iemand met dementie (flyer downloaden)
3. Familie en vrijwilligers betrekken bij bewegen en activeren, om verveling tegen te gaan en meer lichamelijke beweging en activiteit te realiseren (flyer downloaden)
4. Bewegingsgerichte zorg, basistraining over andere inrichting van de zorg, gericht op meer beweging (flyer downloaden)
5. Beïnvloeden van gedrag bij dementie, om praktische vaardigheden op te doen om zo nodig gedrag bij te sturen (flyer downloaden)
6. Help me even, hoe hou ik sfeer thuis goed, over het voorkomen van conficten in de thuissituatie (flyer downloaden)
7. Basistraining dementie, training gebaseerd op het boek 'Had ik het maar geweten' (flyer downloaden)
8. Gebruik van beleef- en bewegingstuinen, over hoe we zorgen dat een tuin ook daadwerkelijk gebruikt wordt (flyer downloaden)
9. Familietraining dementie, praktische bijeenkomst(en) met hele netwerk rond iemand met dementie (flyer downnloaden)
10. Begeleiden gebruik tabletcomputers door mensen met dementie, hoe leer ik iemand foto's kijken, beeldbellen, eigen muziek luisteren (flyer downloaden)
11. Dementie voor gemeenten, training voor gemeenteambtenaren (flyer downloaden)
12. Dementie voor docenten MBvO, training voor beweegdocenten (flyer downloaden)
13. Communicatie met mensen met dementie, over de do's en don'ts en de kunst van het verleiden (flyer downloaden)
14. Dementiezorg en medicatie thuis, bijscholing voor casemanagers en wijkverpleegkundigen (flyer downloaden)
15. Leren met dementie, speciale groepen, op doelgroepen gerichte training over het lerend vermogen van mensen met dementie (flyer downloaden)
16. DemenTalent, anders denken en handelen, over werken met methodieken om mensen met dementie als vrijwilliger in de samenleving actief te krijgen en houden. (flyer downloaden)

Aandachtsvelder-trainingen voor zorggroepen
Werken met inhoudelijke aandachtsvelders binnen zelforganiserende teams draagt bij aan veranderingsprocessen op de werkvloer en zorgt voor borging van die processen. Aandachtsvelders zijn teamleden met een extra aandachtsgebied. Zij 'bewaken' binnen een team voldoende en juiste aandacht voor hun aandachtsgebied. Zij sp[reken collega's aan op hun gedrag en coachen hen inhoudelijk. Namens het team bewaken zij dat binnend e organisatie de randvoorden goed geregeld zijn. Werken met aandachtsvelders past goed bij zelforganiserende teams en is in het zorgdomein al heel gebruikelijk. Wij leiden deze aandachtsvelders samen met partnerorganisaties op. In onze opleidingen tot aandachtsvelder gaat het om een combinatie van inhoud en vaardigheden. Wij kunnen de volgende aandachtsvelders opleiden: aandachtsvelders 'Bewegen en activeren',
'Voeding en koken'
'Muziek',
'Gedrag',
'Samenwerken met familie en vrijwilligers
'.


Maatwerk incompany trainingen
Bij de trainingen op maat voor zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten werken wij in de regel met een modulaire opbouw. Wij hebben rond vele inhoudelijke thema's modules ontwikkeld, die in verschillende combinaties te geven zijn. Bij incompany-trainingen is het van groot belang om goed weet te hebben van de precieze situatie ter plekke. Daarom maken wij regelmatig afspraken dat onze trainers voorafgaand aan trainingen meewerken op de werkvloer. Wij maken bij incompany-trainingen graag zo concreet mogelijke afspraken over doelstellingen van de trainingen. Aandachtpunt hierbij is wat er vanuit de organisatie voor aanpaalde activiteiten plaats vinden; door alleen trainen komen gewenste veranderingsprocessen onvoldoende op gang en wordt het in de training geleerde onvoldoende geborgd in de organisatie. Wij werken zoveel mogelijk vanuit door de deelnemers aangedragen casuïstiek. Soms komt een maatwerktraining voort uit een 'standaardtraining' van DAZ. Zo is de training over het lerend vermogen van mensen met dementie als menigmaal incompany gegeven, met uiteraard wel aanpassingen en concrete doelstellingen vooraf. Een voorbeeld hiervan is Brabantzorg, die minder gesloten afdelingen voor mensen met dementie wil. Dan kijken wij in onderling overleg vooraf en tijdens de training hoe een stuk bewustwording en verandering kan worden ingezet.